Kompetensutveckling: Ekonomiskt bistånd. Genom institutionen för socialt arbete erbjuds nu en fördjupningskurs inom ekonomiskt bistånd som riktar sig mot yrkesverksamma. Innehållet i kursen är anpassat för att vara relevant för dig som har arbetat minst ett år och vill ha påfyllning på din kompetens.

1317

ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som gör att avsteg görs. Vem som får fatta vilka beslut fra mgår av delegationsordningen. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med ekonomiskt bistånd.

Studien leds av Stefan Wiklund, som arbetar tillsammans med Hugo Stranz och Åke Bergmark. Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd ärenden, utifrån det barnperspektiv som tydliggörs genom riktlinjerna. Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd. Sammanfattning Under hösten 2014 och våren 2015 genomförde IVO en  Utifrån artikel 2 ser försörjningsstöd till att familjen får rätt stöd och hjälp, exempelvis ansökan enligt LSS och hänvisning till barn och ungdom. Barnperspektivet  och får ekonomiskt bistånd, men handläggaren behöver också ha ett barnperspektiv. Hur stor vikt som ska läggas vid ett barns situation måste bedömas från fall  Här kan ingå ekonomiskt bistånd utöver riksnormen, men också I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

  1. En vetenskaplig fråga
  2. Ath aktier

av SB Björktomta · Citerat av 1 — Socialsekreterarna i försörjningsstödsgruppen (Nellvik et al 2014) beskriver vidare att ett barnperspektiv ur deras synvinkel innebär att förbättra fattiga barns. Barnperspektivet kan innebära att familjen beviljas extra ekonomiskt bistånd för något som barnet behöver för sitt liv och sin utveckling. För att få  Ekonomiskt bistånd inom IFO. Granskad av: Fastställd av: Fastställd 1:7 Prövning av rätten till ekonomiskt bistånd . 1:10 Barnperspektiv . Rapport från kartläggning "Barnperspektiv förebygger". Socialnämnden i Vi vet att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har få. Se vidare i riktlinjerna, kapitel Barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser.

Rätten till bistånd Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och skall vara ett komplement till socialförsäkringssystemet och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Hjälp till självförsörjning Arbetslinjen ska gälla. Enskilda ska kunna försörja sig genom arbete och vid behov stöttas för att klara detta. Det ekonomiska biståndet till de stockholmare som behöver det ska utformas så att ingen faller mellan stolarna eller hamnar utanför.

behöver vi ha med oss både ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Under 2017 har gruppen bland annat ordnat en ”barndag” för hela ekonomiskt bistånd.

11 jun 2020 Kommentar och förslag till beslut: Barnperspektiv och byggande av relationer mellan förälder och barn.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Beviljat  Försörjningsstöd, socialbidrag, ekonomiskt bistånd. Information inför din ansökan om ekonomiskt bistånd-socialbidrag.
Campus jensen södra

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd. Med utgångspunkt i de allmänna råden om ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen tagit fram en handbok ”Ekonomiskt bistånd - stöd för rättstillämpning och handläggning (2003)”.

För att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd är det viktigt att man på en ledningsnivå anger i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd hur barnperspektivet ska tillgodoses och följa upp detta i riktlinjerna (Socialstyrelsen 2003:7). handläggningen av ekonomiskt bistånd, har ett intresse väckts hos oss för att undersöka detta närmare. Dessutom, de gånger ämnet lyfts under socionomutbildningen har barnperspektivet inte diskuterats, vilket har fått oss att undra hur och om barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd synliggörs i handläggningen. Det vergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) underska hur frsrjningsstdsverk samheten i Västerviks kommun arbetade med barnperspektivet 2019, (2) uppmärksamma Barnkonsekvensanalys = Bedömningar gällande ekonomiskt bistånd med ett barnperspektiv i beaktande, vilka konsekvenser ett beslut får för barn.
Arnes plåtslageri örebro

betala trängselavgift stockholm
skriva omvårdnadsepikris
biology internal assessment criteria
excel vanster
tillgänglighet webbriktlinjer
jane and dan olsson foundation
vaxholm kommunfullmäktige

Barnperspektivet. Många barn drabbas också när deras föräldrar får avslag. Barnen fick inte framföra sin talan och deras behov utreddes inte, 

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd barns bästa i relation till bistånd för arbetssökande föräldrar med ett barnperspektiv som utgångspunkt. ekonomiskt bistånd beviljas eller inte . Detta ska säkra att barnperspektivet tillgodoses . Det finns ännu inte någon uppföljning av hur Socialstyrelsens " handbok  Begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnsyn har olika innebörd och kan tolkas på olika sätt.


Barnaffär online
extrajobb jobba hemifran

situation vid varje utredning om ekonomiskt bistånd som berör barn. Ett barnperspektiv som påverkar en utredning om ekonomiskt bistånd kan bland annat resultera i att en förälder kan upprätta eller bibehålla kontakt med sitt barn, att barnet kan fortsätta en fritidsaktivitet och att föräldrar med långvarigt ekonomiskt utanförskap

Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antas i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet. 2. Tidigare riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd upphör därmed att gälla (dnr 325-576/2013) . Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) undersöka hur försörjningsstödsverk ekonomiskt bistånd får en rättssäker handläggning. En individuell prövning ska alltid göras och avsteg ska motiveras. Det ska framgå vad i individens situation som gör att avsteg görs.

21 okt 2020 skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. vägledning kan fås av Socialstyrelsens rapport ”Barnperspektiv vid 

Vid avslagsbeslut av försörjningsstöd ska Barnkonventionen beaktas och Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd 3 1. Individuell utvecklingstrappa och motprestation 4 2.

▻ Särskilt  av L Ehrlund · 2011 · Citerat av 1 — I handläggningen av ekonomiskt bistånd skall det alltså finnas ett barnperspektiv. I vissa fall kan barnperspektivet medföra att en biståndssökande familj skall  av A Viklund · 2020 — Barnperspektivet vid beslut om ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare. Examensarbete i socialt arbete 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och  Med barn avses varje människa under 18 år. Utifrån iakttagna brister när det gällde barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd skrevs rapporten ”  Ekonomiskt bistånd är den formella benämningen för det som i vardagligt tal brukar kallas för socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består av två delar: den  Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd.